header image

УСЛУГИ

УСЛУГИ

Бизнес и данъци


Бизнес и данъци

Всеки човек, който желае да се премести в България, се изправя пред въпроса: какво да прави - да работи самостоятелно или да отвори собствен бизнес. Постепенното нарастване на българската икономика и проявата на траен интерес от страна на европейските инвеститори създават множество възможности за развитие на бизнеса. Българското законодателство вече е в състояние на преход към стандартите на ЕС, а национален режим за чуждестранни фирми е достатъчна правна гаранция за гладкото извършване на инвестиции.Откриване на собствена фирма в България дава много предимства. Като своя собствена фирма, могат да придобиват земя, селскостопанска недвижими имоти, да се сключи договори за лизинг на автомобили или на други видове имоти, покупка на стоки на разсрочено плащане, се ползват някои от услугите на равни условия с гражданите на България (например мобилни комуникации). При тази регистрация на фирма в България е достатъчно бърз и евтин процес. Важен е и фактът, че това може да се направи и дистанционно, въз основа на пълномощно. 

И най-накрая основното предимство на откриването на бизнес в България - данък върху печалбата в България е най-нисък в цяла Европа – 10% от печалбата. А печалбата е различна от оборота – независимо от размера на оборота на фирмата, ако в нея има много разходи, а и печалбата ще бъде минимална, а от тук ще са минимални и данъци, които тя ще трябва да плати.

Стимули за развитие на бизнеса в България

 • Предсказуема бизнес среда в България
 • Стабилен, положителен нарастващ кредитен рейтинг в местна и чуждестранна валута (Fitch, Standard&Poor 's, Moody' s, Japan Credit Rating Agency)
 • Възможност за освобождаване от ДДС при внос на оборудване за инвестиционни проекти на стойност над 5 млн. евро
 • Годишната норма на амортизация от 30% за машини и оборудване, 50% за ново оборудване използвано в нови инвестиционни проекти или при разширяване и 50% за софтуер и хардуер
 • Двустранни договори с 61 държави за избягване на двойното данъчно облагане
 • Споразумение за сътрудничество за защита и насърчаване на чуждестранните инвестиции с 60 страни
 • Възможност за придобиване на земя със 100%-во чуждестранно участие, в случай на регистрация на фирма в България и т.н.
1 . Данъчно облагане на юридически лица 

Корпоративен данък.
Според закона за корпоративно подоходно облагане на всички юридически лица и некорпоративни асоциация, които извършват търговска дейност на територията на република България, се облагат с данък в размер на 10%. Целта на този закон - приравняване на юридическите лица към некорпоративните асоциации.

Местните юридически лица приспадат от данъците цялата печалба и доходи, независимо от това къде са реализирани.

Чуждестранни юридически лица са освободени от корпоративен данък само за дейност, извършена на територията на република България.

Данък върху добавената стойност (ДДС).
Този данък се регулира от Закона за добавената стойност (ЗДДС). Ставката на ДДС е 20% и е задължителен за всички, реализирани на територията на република България на стоки и услуги, с изключение на освободените от данъци.

От 01.01.2007 г. в страната действат следните три режима на облагане с ДДС, а именно:
 • Доставки, извършени на територията на страната;
 • Доставки в България и страните от ЕС;
 • Доставки между България и държавите-членки, които не са членки на ЕС.
2. Данъчно облагане на физическите лица
 • Приходите от отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на чуждестранни физически лица, се облагат окончателния данък върху общата сума на получения доход в размер на 10 %. Към днешна дата това е един от най-малките проценти в Европа.
 • Доходи на чуждестранни физически лица от продажба, замяна или друго возмездного преход на собственост върху недвижими имоти се облагат окончателния данък в размер на 10 % от разликата между цената на продажба и цената на покупка на този имот е намалена с 10 % признати по право разходи.
Плащането почистване на битови отпадъци
Тази сума обикновено се определя от местните власти. За жилищни имоти заплащането се изчислява пропорционално на балансовата стойност на обекта. Друг начин за начисляване на данък е да се определи според количеството на отпадъците. Нежилищните недвижими имоти са класифицирани по вид и количество на боклуци. Ако точното определяне на типа и броя на контейнерите е невъзможно, размерът на плащането се определя пропорционално на отчетната стойност на недвижими имоти. Плащането трябва да се платят заедно с данък върху недвижими имоти. Недвижими имоти, собственост на физически лица се облагат с данък, размерът на който се определя от стойността на обекта. В България собственик на имот в рамките на януари всяка година трябва да получи уведомление за размера на данък върху недвижимите имоти и информация за размера на плащането за почистване на битови отпадъци, която е в указаните срокове трябва задължително да се направят в държавната хазна.

Данък общ доход
С оглед на данъчното облагане на доходите на физическите лица - както на местни, така и чуждестранни, закона урежда облагането на личните доходи, включително работата като самонаето лице

Всички местни жители, независимо от тяхната националност, които имат постоянен адрес в България, или лица, които пребивават в България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период. Физическите лица-граждани се облагат с данък върху доходите от източници в България и чужбина. Чуждестранните физически лица се приспадат от данъците само за доходи от източници в България.

Приходи от дивидент и ликвидациони доходи от физически лица - както на местни, така и чуждестранни, подлежи на данъчно облагане в съответствие с този закон. 
Считано от 01.01.2008 Данък общ доход се облага с данък в размер на 10%. 

Данък върху добавената стойност (ДДС)
Ставката по ДДС в България е 20%. ДДС се начислява на активите и услуги, които са били оказвате в тази страна, както и с внесените стоки. Юридическо или физическо лице, ангажирано свободна практика, оборотът на които в рамките на предходната година е превишил 50 000 български лева, трябва да се регистрира в контрола по събиране на ДДС. След това тези лица са задължени начислява 20 % ДДС за всички извършвани от тях продажба (след приспадане на внесения от тях по-рано ДДС).

При навременно плащане на посочените по-горе данъци на чуждестранните инвеститори могат да преведат доходите, получени в България, без никакви проблеми и претенции от страна на държавата.

Данък върху превозните средства
За леки автомобили общинският съвет определя размера на данъка в наредба по чл.1, ал. 2 в съответствие с мощността на двигателя, коригирана с коефициент, който зависи от годината на издаване, както следва:
 • до 37 kw включително - от 0,34 до 1,02 лв. за 1 kw;
 • над 37 kw до 55 kw включително - от 0,40 до 1,20 лв. за 1 kw;
 • 55 kw до 74 kw включително - от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kw;
 • над 74 kw до 110 kw включително - от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kw;
 • над 110 kw - от 1,23 до 3,69 лв. за 1 кВт.

В зависимост от годината на издаване данъкът се умножава по следните фактори:
 • Брой години, включително годината на производство
 • Над 14 години 1
 • Над 5 до 14 години включително 1,5
 • До 5 години включително 2,8

Недвижими имоти 2024 от IBG Property © all rights reserved US

ПРОДАЙТЕ С НАС