header image

УСЛУГИ

УСЛУГИ

Правни въпроси


Правни въпроси

Трябва ли да се регистрираме, ако живеем в България?
Всеки чужденец на територията на България е длъжен да се регистрира в рамките на 48 часа от момента на влизане в страната, да обяви адрес където той живее, за административен контрол на чуждестранни лица или в регионалните служби на полицията, по място на пребиваване. Регистрацията е необходима, като чужденеца съобщава своето фамилно име, име и презиме, дата на раждане, гражданство, номер и серия на документа, потвърждаващ неговата самоличност. Чужденеца трябва да предостави информация за всички промени в адресите на пребиваване в течение на 48 часа.

Физически и юридически лица, предоставящи убежище на чужд гражданин, в продължение на 48 часа, трябва да информират за това в офис на административен контрол на чужденците или районно полицейско управление по място на пребиваване. Ако чуждестранното лице пребивава в хотел, то ттова задължение се осъществява от длъжностни лица, работещи на рецепция. В случай на посещение на частно лице, е задължение да се регистрират чуждестранното лице се пада на собственика на апартамента.

Какво трябва да предприемете, ако сте станали жертва на престъпление в България?
Чужденеца трябва да отидеш в Консулството на Министерството на външните работи, както и при компетентните правоохранителни и съдебни органи.

Има ли право чужд гражданин да се обърне в български съд?
Всички граждани, които участват в съдебният процес, са равни пред закона. Не се допускат привилегии или ограничения, на основание на националност, произход, религиозни възгледи, пол, раса, образование, социален и материален статус.

Съдът и органите на досъдебното производство прилагат законите стриктно и еднакво за всички граждани.

Морския процес се извършва на български език. Ако чужд гражданин не владее български език, в такъв случай той може да говори на родния си език или да се назначи преводач.

Обвиняемият има право на защита. На ответника и на другите граждани, които участват в съдебния процес, се предоставят всички процесуални средства, необходими за защита на техните права и законни интереси.

Съдът и органите на досъдебното производство обясняват на ответника и на другите граждани, които участват в процеса техните процесуални права и дават възможност да ги упражняват.

Има ли чужд гражданин правото на българския адвокат?
Чужд гражданин може да се представя пред съда от български адвокат и адвокат на своята държава.

В съответствие със Закона за адвокатурата, гражданин на друга държава, който е придобил адвокатска правоспособност съгласно законодателството на своята страна може да представя пред органите на съдебната власт на Република България като защитник или поверителя гражданин на своята страна по определено наказателно дело заедно с български адвокат в случаите, когато това е предвидено в договор между български и чуждестранни държава, или на основата на взаимност, ако предварително изпрати запитване за този председател на адвокатска колегия.

На държавата, към които има взаимност, се определят от министъра на правосъдието по искане на председателя на адвокатска колегия.

Мога ли да купя имот в България?
Схемата за придобиване на имоти в България е доста проста. Продажбате й (включително земята) е позволена на юридически лица, регистрирани в съответствие с Българското законодателство. Състава на учредителите няма значение, то може чужденеца да притежава до 100 % от капитала. За осъществяване на сделката е достатъчно да има паспорт. Българският Парламент прие промени в конституцията, поради които чуждестранни граждани могат безпрепятствено да купуват земя.

Законодателството дава възможност за придобиване на апартаменти на чуждестранно физическо лице, чуждестранно юридическо лице и местните лица. Не е забранено да се регистрива на фирма по адреса на апартамента и да го използва като офис.
Това се отнася и до апартамент, оформен на чуждестранно физическо лице.
Собственици на апартаменти, които не са граждани на България, имат същите права, както българите, включително правото на отдаване под наем.

Жилища, хотели, ресторанти и други сгради
Придобиване на сгради може същи лица, които имат право да купуват и апартаменти. Земята под сградата и прилежащия терен е забранено да се продават на чужденци. Като изход от тази ситуация може да сключи договор за наем на терена за дълъг срок за символична такса. На практика при продажба на сграда в цената му винаги е включена и цената на парцела. Тя е малка част от (1 - 10%), поради това и високата наемната цена е неуместна. Този вариант е подходящ при закупуване на жилище за периодични краткосрочни пътувания, например, за вашата лятна почивка. Ако купувача планира да пребивава в България за постоянно, то при закупуване на сградата на частно лице, парцела е по-добре се оформи на фирма. Ще бъдат съставени 2 нотариални актове за: сгради и земя. В стандартния случай при закупуване и сгради и земя на едно и също лице, се издава един нотариален акт.

Земя и гори
Продажба на земи и гори и на чужденци е забранено. Това се отнася и до местата в регулация и земеделска земя. Допускат под наем на парцели, без ограничение на размера. Минималният срок за наем на 4 години, а максималният - не определен. Чуждестранна фирма с българско участие, т.е. когато най-малко 1% от капитала е собственост на физически или юридически лица в България, то има правото на закупуване на земя и гори. Същото право има и фирма, регистрирана в България, но учредителите които са чуждестранни физически или юридически лица. За всички законови разпоредби, те не се различават от фирми, установени от гражданите на България.

Недвижими имоти 2020 от IBG Property © all rights reserved US

ПРОДАЙТЕ С НАС